Regulamin

Regulamin sklepu internetowego ForestBox

zwany dalej Regulaminem

 

1.  Definicje:

 1. Sklep internetowy – serwis internetowy znajdujący się pod adresem forestbox.pl, za pośrednictwem którego Klient może przeglądać produkty ForestBox oraz składać Zamówienia.
 2. ForestBox – Andrzej Marek ForestBox, Juszczyn 200, 34-231 Juszczyn, NIP 5521728965, REGON 388659690, będący właścicielem Sklepu internetowego; Kontakt – email: kontakt@forestbox.pl telefon: 888-845-336.
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa Zamówienie w Sklepie internetowym.
 4. Zamówienie – złożenie przez Klienta oferty zakupu na Produkt.
 5. Koszty transportu – rozumie się przez to opłaty za dostawę towarów widoczne w trakcie składania zamówienia w koszyku;
 6. Produkt – produkt prezentowany w Sklepie internetowym.
 7. Zamówienie prywatne – zamówienie składane przez konsumenta, czyli osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, pod warunkiem, że zamówienie nie posiada dla niej charakteru zawodowego.
 8. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. ZŁOŻENIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Złożenie zamówienia jest możliwe po dodaniu wybranego Produktu do koszyka, wybraniu formy płatności oraz dostawy, a następniewypełnieniu formularza zamówienia z danymi Klienta. Proces zamówienia należy zakończyć wybierając przycisk „Kupuję i płacę”. Po wciśnięciu przycisku „Kupuję i płacę” po stronie Klienta powstaje obowiązek zapłaty za zamówiony Produkt.
 2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Sklepu internetowego przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 14.00, a także w dni nie będące dniami roboczymi, rozpatrywane będą od godziny 8.00 następnego dnia roboczego.
 3. Po zweryfikowaniu przez ForestBox dostępności produktu, Klient zostanie poinformowany mailowo, na podany przez niego w formularzu zamówienia adres e-mail, o przyjęciu zamówienia i przewidywanym terminie jego realizacji. Zazwyczaj termin realizacji wynosi 2-3 dni robocze od przyjęcia zamówieniado realizacji, choć w przypadku dużej liczby zamówień, może on ulec wydłużeniu, stąd Klient każdorazowo jest o przewidywanym terminie realizacji informowany po jego zatwierdzeniu.
 4. Złożone Zamówienie, w tym zaproponowana cena, wiąże Klienta po otrzymaniu przez niego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt. 2.3.
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa pkt. 2.3, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Informacje o Produktach podane w Sklepie internetowym, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

 3. CENY I PŁATNOŚĆ

 1. Ceny Produktów znajdujących się w Sklepie internetowym są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów transportu, które są widoczne w koszyku Zamówienia.
 2. ForestBox udostępnia Klientom następujące formy płatności za Produkty:
  1. za pobraniem przy odbiorze – Zamówienie jest przekazywane do zatwierdzenia bezpośrednio po jego złożeniu;
  2. przelew błyskawiczny w systemie Przelewy24.pl –termin płatności wynosi 14 dni od dnia złożenia zamówienia – Zamówienie jest            przekazywane do zatwierdzenia po zaksięgowaniu wpłaty przez ForestBox.
 3. Do każdego realizowanego Zamówienia wystawiany jest paragon lub Faktura VAT.Faktura VAT może być dostarczona drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, iż Faktura VAT winna być dostarczona w formie papierowej.
 4. Informujemy, że jeśli na podstawie paragonu ma zostać wystawiona faktura VAT, dla Klienta prowadzącego działalność gospodarczą, Klient ma obowiązek podać swój numer NIP w trakcie składania Zamówienia. Późniejsze uzupełnienie tego elementu nie będzie możliwe.
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności Przelewy24 jest PayPro S.A.

 

 4. DOSTAWA

 1. Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod wskazany przez Klienta adres w trakcie składania Zamówienia.
 2. Wysyłka Zamówień odbywa się w dni robocze.
 3. Produkty objęte Zamówieniem dostarczane są do Klienta za pośrednictwem kuriera.
 4. ForestBoxzachęca do sprawdzenia, w obecności kuriera, otrzymanej przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych w wyniku transportu, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń do sporządzenia protokołu szkody. Sporządzenie protokołu szkody ułatwi rozpatrzenie ewentualnej reklamacji.
 5. Koszty transportu uzależnione są od gabarytów, wagi przesyłki oraz wybranej metody płatności – koszty dostawy będą zawsze widoczne w koszyku Zamówienia.
 6. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Klienta i jej zwrotu do ForestBox, Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów zwrotu przesyłki będącej równowartością kosztów dostawy w tym konkretnym Zamówieniu.

 

 5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY – DOTYCZY WYŁĄCZNIE ZAMÓWIEŃ PRYWATNYCH

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2020, poz.287 t.j. z późn. zm.), przy Zamówieniu prywatnym, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni.
 2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres ForestBox lub drogą mailową na adres kontakt@forestbox.pl. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Termin czternastodniowy, w którym można odstąpić od umowy, liczy się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub uprawnioną osobę trzecią inną niż przewoźnik.A w przypadku gdy umowa obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w pkt. 5.1, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, z wyjątkiem:
  1. dodatkowych kosztów dostawy, jeżeli dokonano wyboru innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez ForestBox;
  2. bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu (w szczególności jego pakowania i odesłania); To, co strony wzajemnie świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.
 6. Zwrot środków wpłaconych przez Klientanastąpiprzy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient w celu zapłaty za Produkt, chyba że wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.Zastrzegamy, że ForestBox może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania (w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej).
 7. Informujemy, iż zwracany Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, aby zabezpieczyć go przed jego uszkodzeniem w trakcie transportu. Zachęcamy do zwrotu Produktu w oryginalnym opakowaniu. Produkt powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w wypadku:
  1. świadczenia usług, jeżeli zostały one w pełni wykonane za wyraźną zgodą Klienta;
  2. umów, w których cena Produktu zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym ForestBox nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. umów, w których przedmiotem świadczenia jest nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. umów, w których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. umów, w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. umów, w których Klient wyraźnie żądał, aby ForestBox do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;
  8. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

 

 6. REKLAMACJE I GWARANCJA

 1. Oferowane przez nas produkty są pełnowartościowe i bez wad.
 2. Klient może zgłosić reklamację w przypadku gdy zakupiony produkt posiada wady. Reklamacjęmożna zgłosić w dowolnej formie, choć zachęcamy do korzystania z drogi mailowej na adres kontakt@forestbox.pl lub pisemnej na adres siedziby ForestBox.
 3. ForestBox ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 4. Zwracane Produkty, należy przesłać na adres siedzibyForestBox.
 5. ForestBox nie udziela gwarancji na Produkty.
 6. W przypadku, gdy Klient nie jest konsumentem, strony wyłączają odpowiedzialność ForestBox z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego.

 7. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZĄ

 1. ForexBox świadczy na rzecz Klienta następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. prezentacja Produktów, na które Klient może złożyć Zamówienie;
  2. składanie opinii dotyczących Zamówionych Produktów;
  3. obsługa procesu realizacji Zamówienia.
 2. Wystawiając opinie Klient nie może zamieszczać treści niezgodnych z prawem, w szczególności:
  1. zamieszczać wulgaryzmów;
  2. obrażać inne osoby;
  3. nawoływać do przemocy i nienawiści;
  4. podawać informacji, naruszające prawa innych osób;
 3. W przypadku zamieszczenia opinii naruszającej powyższe zasady, ForestBox będzie uprawniony do jej usunięcia.
 4. Aby w pełni korzystać z możliwości Sklepu internetowego i aby wszystko działało prawidłowo, Klient powinien:
  1. korzystać z komputera z dostępem do Internetu
  2. korzystać z przeglądarki – Internet Explorer v. 11 lub nowszej, Mozilla Firefox v. 28 lub nowszej, Google Chrome v. 32 lub nowszej, Opera v. 12.17 lub nowszej, Safari v. 1.1;
  3. mieć włączoną obsługę javascript oraz plików cookies.

 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest ForestBox.
 2. ForestBox stosuje przy przetwarzaniu danych osobowych środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych, a w szczególności zabezpieczające dane przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, zmianą, utratą lub zniszczeniem. Rodzaj stosowanych środków bezpieczeństwa jest adekwatny do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych przez ForestBox.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jak i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 4. Do danych osobowych Klientów ma dostęp wyłącznie ForestBox – podmiotom zewnętrznym dane są przekazywane wyłącznie na wyraźne polecenie ForestBox i na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Dane osobowe podane przez Klienta w formularzu zamówienia są przetwarzane przez ForestBox na podstawie umowy, jaką Klient chce zawrzeć lub zawarł z ForestBox.
 6. Klient, w stosunku do swoich danych osobowych, ma prawo:
  1. dostępu do danych;
  2. sprostowania danych;
  3. usunięcia danych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych.
 7. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez ForestBox przez okres niezbędny do realizacji złożonego zamówienia, a po tym czasie przez czas niezbędny do realizacji ciążących na ForestBox obowiązków prawno – podatkowych, jak również w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami związanymi ze złożonym zamówieniem.
 8. Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, jeśli w jego ocenie przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się niezgodnie z prawem.
 9. Przekazanie danych osobowych Klienta odbywa się na zasadzie dobrowolności, niemniej niepodanie danych osobowych w formularzu zamówienia, spowoduje, że nie będziemy mogli go zrealizować.
 10. W Sklepie internetowym wykorzystujemy pliki cookies – pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na urządzeniach docelowych Klientów, dzięki którym mogą korzystać z naszego sklepu. Rodzaje wykorzystywanych plików cookies:
  1. niezbędne – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies;
  2. zapewniające bezpieczeństwo – wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
  3. wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony Sklepu internetowego;
  4. funkcjonalne – umożliwiające personalizację ustawień użytkownika na stronie Sklepu internetowego, np. w zakresie języka, regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony itp.

 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W celu realizacji Zamówienia niezbędna jest akceptacja przez Klienta zapisów niniejszego Regulaminu.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów mogących wyniknąć pomiędzy ForestBox a Klientem będącym konsumentem, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U 1964.43.296 z późn. zm.). Konsument może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 3. ForestBox informuje, iż na stronie LINK znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich na szczeblu unijnym – ODR.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów mogących wyniknąć pomiędzy ForestBox a Klientem, który nie złożył zamówienia prywatnego, zostają poddane sądowi właściwemu dla siedziby ForestBox.
 5. ForestBox zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2020, poz. 1740t.j. z późn. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020, poz. 344 t.j.) a w odniesieniu do Zamówień prywatnych także Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2020, poz. 287 t.j. z późn. zm.).
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 20.05.2021r.

Załącznik nr 1

Formularz odstąpienia od umowy